bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 10.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Projektovanie ochrany pred účinkami blesku

Rozhodnutie, či sa pustime do výstavby nehnuteľnosti bezpochyby patrí medzi dôležité rozhodnutia. Či už je to rodinné rozhodnutie o výstavbe rodinného domu, alebo rozhodnutie investora na výstavbu priemyselného objektu, hotela alebo nákupného centra, vždy ide o nemalú investíciu na niekoľko desaťročí.

 

Od takejto investície očakávame, že nám bude po dobu niekoľkých desaťročí spoľahlivo slúžiť, vytvárať profit a hlavne, že bude pre ľudí a zariadenia, ktoré sa v objekte nachádzajú, bezpečná za každých okolností, ktoré môžu v našich geografických podmienkach bežne nastať.
Zároveň očakávame, aby prevádzkové náklady boli čo najnižšie. Z týchto dôvodov rozumný investor alebo privátny staviteľ kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť objektu počas prevádzky objektu a na výber kvalitných materiálov. Objekt postavených z materiálov nedosahujúcich špičkové technické parametre a kvalitu si svoju daň vyberie počas prevádzky vo forme vyšších nákladov na energie, údržbu, opravy alebo výmeny. Kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť objektu však neovplyvňuje len správny výber stavebných materiálov, okien, dverí , elektrických komponentov a pod., ale aj dôsledná projektová príprava. Projektovú dokumentáciu a technické riešenia by teda mali vypracovať odborníci – špecialisti pre danú problematiku.

Na Slovensku už dávno nemôžeme hovoriť o nedostupnosti kvalitných stavebných materiálov alebo akýchkoľvek iných komponentov do inštalácií alebo sanity.
O kvalite projektových dokumentácií to však tvrdiť nemôžeme. Projektové dokumentácie sú, bohužiaľ, vnímané ako nejaká druhoradá priorita. Je bežné, že sa stavia podľa dokumentácie pre stavebné povolenie, v ktorej nie sú vypracované podrobné technické riešenia a presne vyšpecifikované potrebné materiály a komponenty.
Búrky a zásahy bleskom nie sú v geografickej polohe Slovenska ničím výnimočným, a preto je potrebné na a v objektoch realizovať ochranné opatrenia pred účinkami blesku. Tieto opatrenia tvoria ucelený funkčný systém, ktorý musí prísne rešpektovať fyzikálne a elektrické zákony. Návrh takéhoto systému si vyžaduje skutočného odborníka v danej problematike. Zjednodušovanie a bagatelizovanie  tejto problematiky má za následok, že nainštalované opatrenia nesplnia svoj účel.
Pri projektovaní systému ochrany pred bleskom treba venovať najväčšiu pozornosť ako ostatným elektrickým systémom. Prečo? Systém ochrany pred bleskom je elektrický obvod ako každý, ale jeho funkčnosť sa nedá odskúšať v skúšobnej prevádzke. Systém ochrany pred bleskom musí byť navrhnutý a zrealizovaný správne na prvý raz, pretože nevieme vykonať skúšku funkčnosti. Zásah blesku do navrhnutého systému ochrany nevieme na danom objekte nasimulovať. To znamená, že tento obvod bude prvýkrát „zapnutý“ pri zásahu bleskom. Či už pri zásahu v blízkosti objektu, alebo priamo do objektu.
Projektant teda musí podrobne ovládať, aké fyzikálne a elektrické deje sa pri zásahu bleskom v chránenom objekte odohrávajú. Ak čokoľvek zanedbá alebo z neznalosti neberie do úvahy, tak pri zásahu bleskom dôjde v lepšom prípade k poškodeniu elektrických zariadení v objekte a v horšom prípade k požiaru alebo poškodeniu zdravia osôb v objekte, alebo v tesnej blízkosti objektu. Výber a špecifikáciu ochranných opatrení , ktoré je potrebné na ochránený objekt navrhnúť a zrealizovať nie je možné urobiť na základe subjektívnych pocitov projektanta. Na tento účel slúži analýza rizika vypracovaná podľa metodiky uvedenej v medzinárodnej morme STN EN 6205-2, ktorá už od roku 2006 platí aj v Slovenskej republike. Je smutné, že za skoro 11 rokov platnosti tohto technického štandardu sa na Slovensku dajú odborníci ,ktorí robia výber ochranných opatrení v súlade s touto normou, spočítať na prstoch na rukách.
Navrhnuté ochranné opatrenia musia znížiť riziko strát na tolerovateľnú hodnotu. V prípade rizika straty ľudského života to je hodnota 10-5.

Analýza a Technický návrh

Analýza rizika je teda prvý základný dokument, s ktorým musí projektant pracovať. Investor si ale musí byť vedomý, že to je vysoko profesionálna práca, ktorú musí projektantovi zaplatiť. Po vypracovaní takejto analýzy je možné pristúpiť k samotnému technickému návrhu ochranných opatrení. Od typu stavebnej konštrukcie objektu záleží či je pre objekt vhodnejší  technický návrh oddialeného ( Izolovaného) alebo neoddialeného (integrovaného) systému LPS. K tomuto rozhodnutiu musí mať projektant informácie o stavebnej konštrukcii objektu a o všetkých metalických inštaláciách v objekte a všetkých metalických inžinierskych sieťach vstupujúcich do objektu.
 Aby tieto informácie získal, musí úzko spolupracovať so všetkými profesiami, ktoré sa zúčastňujú projektovej prípravy. Na tento dôležitý fakt dôrazne upozorňuje aj súbor noriem STN EN 62305 – 1 až 4. Získanie týchto informácií si tiež vyžaduje čas a často aj vycestovanie na miesto budúcej stavby. Aj túto prácu musí mať projektant zaplatenú. Využívanie vodivých častí objektu a ich zapojenie do systému ochrany pred bleskom podstatne zefektívňujú a zvyšujú ochranný účinok ochranného systému LPS. Úspešnosť tejto etapy technického návrhu je podmienená úzkou technickou spoluprácou a koordináciou prác projektantov jednotlivých technických celkov stavby. Máme tým na mysli projektantov všetkých vodivých inštalácií ,ako sú napr. vodivé časti stavebnej konštrukcie (armovanie, kovové piliere a nosníky), ale aj projektantov vnútorných systémov (elektrické vedenia, ale aj rozvody vzduchotechniky, plynu, kúrenia alebo vody). Zanedbanie tejto vzájomnej koordinácie a spolupráce má za následok, že zrealizované ochranné opatrenia budú technicky nesprávne a systém LPS nesplní svoj účel. Teda z pohľadu financií budú prostriedky na realizáciu ochranných opatrení vynaložené neefektívne.

Realizázia systému LPS

Realizácia systému LPS nezačína vtedy, keď je už postavený objekt. Viacero častí sa musí zrealizovať súčasne so stavebnými prácami. Napríklad uloženie základového uzemňovača, vyhotovenie dostatočného počtu vývodov pre pripojenie zvodov, spájanie armovania vo vencoch, podlahách a pilieroch, vyhotovenie vývodov pre pripojenie prípojníc vyrovnania potenciálov, vyhotovenie vývodov pre pripojenie záchytnej alebo uzemňovacej sústavy sa musí zrealizovať pri stavebných a betonárskych prácach. Toto nie je možné, ak v čase výstavby neexistuje podrobný realizačný projekt s nakreslenými detailmi a presne vyšpecifikovanými komponentmi, s ktorými majú byť jednotlivé časti LPS realizované. Tieto časti musia realizovať elektrotechnici a nie stavbári, tak ako sme toho svedkami v súčasnosti. Postupy realizácií, ktorými sme svedkami v súčasnosti ,sú pre investora maximálne nevýhodné a neekonomické. Ak neexistuje podrobná realizačná dokumentácia, nie je možné zrealizovať funkčný systém ochrany pred účinkami blesku. Bežne sa stretávame s pohľadom: „Veď montážna firma si nejako poradí a urobí tak, aby bolo dobre“. Takto zrealizované ochranné opatrenia nie sú dielom projektanta profesionála, ale dielom montážnej firmy, ktorá si v takomto prípade musí byť vedomá, že celú zodpovednosť za funkčnosť ochranných opatrení prevzala na svoje plecia.
Ďalším dôležitým predpokladom dobrého technického návrhu je, že projektant má dostatočný prehľad o komponentoch a zariadeniach, ktoré sú vhodné na rýchlu a spoľahlivú realizáciu systému LPS. Nerád konštatujem, že v súčasnosti je takýchto projektantov profesionálov málo. Stále sa stretávane, že na objektoch sa používajú komponenty a zariadenia, ktoré sú technicky zastaralé a často nespĺňajú požiadavky na ich technické parametre a kvalitu. Presná špecifikácia komponentov teda dáva investorovi záruku správnej funkčnosti a jasne definuje zodpovednú osobu za výber technicky správneho komponentu. Je neprípustné, aby výber komponentu urobil obchodník, ktorý často nemá ani elektrotechnické vzdelane a o objekte, kde bude systém LPS realizovaný, nemá žiadne informácie. Jeho prioritou je vždy predať. Teda ponúknuť najlepšiu cenu. Toto dosiahne vždy len dodaním najlacnejších komponentov, ktoré sú spolu technicky nekompatibilné a často nekvalitné a technicky nevyhovujúce. Za tento stav si tiež v podstatnej miere môžu investori, ktorí vyvíjajú neprimeraný tlak na cenu. Je to samozrejme na ich škodu.
Ďalším rozšíreným neduhom je, že investori alebo stavitelia, ktorí nemajú žiadne elektrotechnické vzdelanie a v problematike ochrany pred bleskom sú úplní laici, majú nesplniteľné požiadavky na technickú realizáciu. Jednou takou rozšírenou požiadavkou je vyhotovovanie skrytých zvodov. Skryté zvody samozrejme je možné na niektorých objektoch zrealizovať, ale takéto riešenie nie je vždy to najšťastnejšie a technicky najlepšie. Často to zbytočne predražuje samotnú realizáciu a znižuje technickú úroveň systému LPS.
Účelom tohto článku je upozorniť na najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa robia v projektovej a organizačnej príprave opatrení na ochranu pred účinkami blesku. V prípade, že vás článok oslovil a máte záujem o podrobnejšie informácie k danej problematike, autor článku je otvorený k osobnej konzultácii.

Jiří Kroupa
Člen TK 43 pri UNMS
Lektor vzdelávania elektrotechnikov
Autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4.

 

21.3.2017
 

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
3D CAD
FORD
Floowie
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  www.solicad.com  Areko, s.r.o.
TOP STAVEBNÉ
TOP KUCHYŇA
TOP TECHNOLÓGIE
TOP KÚRENIE
 
UV GROUP, s.r.o.
E.B.Lukáča 2
036 01 Martin
Nájdite nás na FB facebook
 
created by: CTS Europe s.r.o.